Suggestions for connecting students to Israel

בתולדות המדינה – קטעים מיומן

עיתון כל העיר, ירושלים "יום הבחירות" כ"ד טבת תש"ט, 25.1.49: בשעה 05.35, בבוקר השכם, קמתי אני ואשתי ואחי ר' שמעון ליב, וגיסי ר' נתנאל סלדובין ובני דב. אחרי ששתינו קפה הלבשנו בגדי שבת לכבוד יום הגדול והקדוש הזה. כי זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. כי אחרי שנות אלפיים שנה...

read more