еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/signers.html

:
http://www.madrih.albatros.uz/menu2/deklaracia_nezavisimosti.html


37 B . , " ", . . 82 ; - 30. - ; ; - .- (1886-1973) - (1921-35), (1935-48) - (1948-63, ). ; .

(1893-1962) - , (1948-51). 1934, ""

(1900-1985) - , . , (1947-48). (1948), (1949-65), (1955-61) (1966-69).

- (1884-1963) - , (1949-52) (1952-63). . .

(1866-1959) - , . -, . ( ) (1920-48).

() (1890-1971) - . (Union of General Zionists), (1946-48), , (1949-65), (1952-55) (1961-1964).

(1888-1982) - , (1949-51). , , -

(1898-1976) - -. II M , , (1946-48), (1951-68); (1951-62).

(1889-1956) - , . ; , .

() (1905-1963) - -; and (1949-63). .

() (1890-1962) - , . , ; (1949-51).

(1879-1970) - , . , "" .

(1910-1991) - the. ; (1949-81), (1962-69).

(1891-1952) - . ; ; , . , (1949-52). ,

-

() (1911-89) - . , (1948-64); ( ). - . (1951-55, 59-73); (1966-69), (1969-77).

(1894-1971) - . ; - . 1947. (1949-71); (1949-52).

(1904-1995) - , . , (1949-51).

(1906-1968) - . (1935-37), (1941-48) . .

() (1875-1962) - , . . (1949-51), , (1949-51).

() (1898-1978) - -, . . (1949-74); (1948-49), (1949-56); (1956-65), ; - (1969-74).

(K) (1888-1956) - , . ; (1931-48), .

- (1884-1968) -, , . () ( ), (1949-1965),

(1895-1952) - . , . (1949-52); (1951-52).

(1886-1951) - . ; (1921-27); and (1935-45), (1944-48), ; (1949-51); (1950-51).

(1902-1989) - , (1949-51). ; (General Federation of Jewish Labor).

( ) (1887-1978) - , . (1948); (1949-68) (1949-50, 1952-61). .

- , . - (1940-48) .

() (1902-1970) - , - - (). ( ); . , (1949-1970), (1949-50), (1949), (1949-52 and 1959-70), (1952-58) (1952-55).

- , .

() (1894-1965) - . (1933-48), ; (1949-56), (1949-56) - (1954-55).

(1895-1967) - , . - . (1949-67), ; (1949-66). .

- (1894-1962) - ; .

() (1903-1991) - , . , ""; " (1949-86).

- (1918- 2003) - . (1949-81). .

(1906- 2002 ) - , . ; (1949-81) (1961-70).

(1901-1964) - . ; , . (1948-49) (1949-1951).
    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.