еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel

- ?

.
http://judaism.about.com/od/purim/a/purim_golinkin.htm


. (, 9 19), (23:30-35). , , ( , 20:9; (, 65a, , 10:3); , " , " (, 70).

: : , ' ' ' . . . , . . , . . . . . : "(, 7) .

. . , , ( , . 209-210). , , (, 56a, , 73a), (, 107). . , (- 5737, . 266)!

, , "" . .

:

1. . ( , 11 .) , "" , , .

2. . (, 14 .) , " " " " - 502! - , .

3. . (, 15 .) , , , , " ".

4. (, 12 .) , " , ". . (, 16 .).

5. . (, 18 .) " " ", ", " ".

6. . (, 14 .) , " , , , ... ". , - "" , " ".

7. , (, 14 .) : " ... , , , ".

. , , . - , , , " ". , : - , - .


    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.