еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel

?

- , . , , , . - . . , , .

, , . .

< 1987 - ..> , - , , , . , , , . . - , :", ? ? ! , , , , !". - , . , - !

- , . , , . , , , , . , , . , - , - , , .

, , . , , . , , . , . , . ; , ; , ; , , - - , , , . , " ". , .

par excellence, , . , () 3:8: , . () , ".

, . , , , . , , , .

, , : , - . , , (. 1:12), . (, , . , ), , , . , , , , . " , ?" (, , !). , , :", ?" ( , ? , !)

, . , , , ? , . , , , , . , , - , . , , .

, , , , . , , . , , , , , "" , . , , , . , : , , - , , , . - , , ?

, , , . , , , , , - , , , , . , , "" .

, , ? , , , . , . , , . , , , , , , , .

. , , , . , " , . , , ... , . , , , ." ( " ").

, : ? , , ... , . , , . " " - , , .

, , , . , , : , , . , , . - , , , . , , - , , , , . , , .

, . , .


    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.