еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel

-

1
:

1. . -:
--!
:
"--!"


?!
,
- ...
?

,
...
!

-,
.


.


! !

- . . . .
- . .

- . -?

"" .

בן


"" . -.
.

-:


.

.

.

.

- .

.


.

, . . ?

---.


.. .
.

"". ..

      


- , . .

--,


?,
.


.


.

( ) ( ) ( ) (...) -

"".

. ?

.

. . .,


- , - . , , , .

. , , , , . , - , , --- - . , .

: , ? : , , . , , , ; , , . , , , , . . , . , , , . !

. , , , . , . , , , .

. , h, (), , . , , , .

. , , , h - - .

( . " ")


:

1.__________________________
2.____________________________
3.____________________________

( )

- . . :

- ! !
-! !

- ? - .

- ! -.
- ""! "" "".

אח


-:


.

.

.

.


   

 

                  


               


               


- . ?

( ):

. :? . , . .
,
,

,

,
-, ,

- !


.

:
1. -, ? ?
2. ?
3. -?
4. -?


:


()
 
 

()

()

()

()
 
     

(, )
,
h
12
     h             
 

(h)
h ()
    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.