Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан,   Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel
 ›ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÊÛ̇Π¬ÓÔÓÒ˚ ‚ÂÈÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡Ìˡ

 ‡Ú‡ÎÓ„ ¬Ò ‚ÂÈÒÍÓ ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

Ãˉ¯ÂÚ …ÂÛ¯‡Î‡ËÏ ñ†»ÂÛÒ‡ÎËÏÒ͇ˇ ÿÍÓ· “‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó Œ·‡ÁÓ‚‡Ìˡ

√Ӊ˘̇ˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂθ̇ˇ ÔÓ„‡Ïχ

SEOLINK.RU - ·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ÒÂ‚ËÒ ‰Îˇ ÔÓ‰‚ËÊÂÌˡ Ë ‡ÒÍÛÚÍË Ò‡ÈÚÓ‚ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ


ÀÛ˜¯ËÂ вЂ”‡ÈÚ˚ »Á‡ËΡ††


Недельный раздел Торы

методические разработки для средней школы
Автор: Моше Абелец

    Третий цикл обсуждения.

Берешит
 • Берешит
 • Ноах
 • Лех Леха
 • Ваера
 • Хайей Сара
 • Тольдот
 • Вайеце
 • Ваишалах
 • Вайешев
 • Микец
 • Ваигаш
 • Вайехи


 • Шемот
 • Шемот
 • Ваэра
 • Бо
 • Бешалах
 • Итро
 • Мишпатим
 • Трума
 • Тецаве
 • Ки Теце
 • Ваякhель
 • Пикудей
 • Вайикра
 • Вайикра
 • Цав
 • Шемини
 • Тазриа-Мецора
 • Мецора
 • Ахарей Мот
 • Кдошим
 • Эмор
 • Беhар
 • Бехукатай


  Дварим
 • Дварим
 • Ваэтханан
 • Экев
 • Рээ
 • Шофтим
 • Ки-таво
 • Ки Теце
 • Ницавим
 • Ваелех
 • Бемидбар
 • Бемидбар
 • Насо
 • Беhалотха
 • Шелах
 • Корах
 • Хукат
 • Балак
 • Пинхас
 • Матот-Маасей •     Второй цикл обсуждения.

  Берешит
 • Тольдот
 • Вайеце
 • Ваишалах
 • Вайешев
 • Микец
 • Ваигаш
 • Вайехи

 • Шемот
 • Шемот
 • Ваэра
 • Бехар-Бехукотай
 • Ахарей Мот – Кдошим
 • Шелах
 • Корах
 • Бемидбар
 • Бемидбар
 • Насо
 • Беhалотха
 • Шлах
 • Корах
 • Хукат
 • Балак
 • Пинхас
 • Матот-Маасей
 • Дварим
 • Дварим
 • Ваэтханан
 • Экев
 • Рээ
 • Шофтим
 • Ки-тецэ
 • Ки-таво
 • Ницавим
 • Ваелех
 • hаазину
 • Вэ-зот hа-Браха      •     Первый цикл обсуждения.

  Берешит
 • Берешит
 • Ноах
 • Лех Леха
 • Ваера
 • Хайей Сара
 • Тольдот
 • Вайеце
 • Ваишалах
 • Вайешев
 • Микец
 • Ваигаш
 • Вайехи

 • Шемот
 • Шемот
 • Ваэра
 • Бо
 • Бешалах
 • Итро
 • Мишпатим
 • Трума
 • Тецаве
 • Ки Тиса
 • Вайикра
 • Вайикра
 • Цав
 • Шемини
 • Тазриа-Мецора
 • Ахарей Мот - Кедошим
 • Эмор

 • Бемидбар
 • Бемидбар
 • Насо
 • Беhалотха
 • Шелах
 • Корах
 • Хукат
 • Балак
 • Пинхас
 • Матот-Маасей
 • библиотека